Regulamin akcji promocyjnej „Zaplanuj raz, spłacaj cały czas”

§1. Postanowienia ogólne

  1.  Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej „nazwa” (zwany dalej: „Akcją”).
  2. Organizatorem niniejszego Akcji jest KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 51-116, ul.Wołowska 8, NIP 894-23-89-605, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000240829, o pokrytym w całości kapitale zakładowym w wysokości 19 127 730,00 zł (zwana dalej również jako: „Organizator”).
  3. Administratorem danych osobowych jest KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 51-116, ul.Wołowska. Informacje w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe znajdziesz na stronie https://pl.kruk.eu/dane-osobowe-uzytkownika-e-kruk-pl.
  4. Regulamin określa zasady Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Akcji (dalej: Uczestnik) w rozumieniu § 2.
  5. Celem Akcji jest zachęcenie do korzystania z Automatycznej płatności cyklicznej.
  6. Akcja jest przeprowadzana za pośrednictwem Systemu prowadzonego przez Organizatora pod adresem: www.e-kruk.pl i trwa od 05.09.2022 r. do 30.09.2022 r. do godziny 12:00
  7. Pula nagród wynosi 200 sztuk e-kart podarunkowych o wartości 100 zł – e-karta podarunkowa do wykorzystania w sklepie internetowym Allegro (dalej zwana: „Nagroda”).
  8. W przypadku wyczerpania limitu przed 30.09.2022 r. Organizator w ciągu 14 dni poinformuje o zakończeniu Akcji na stronie www.e-kruk.pl oraz wyśle wiadomość elektroniczną do wszystkich Uczestników
  9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej platformy www.e-kruk.pl.
  10. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
   a. Aktywne porozumienie – porozumienie dotyczące warunków spłaty zadłużenia, zawarte pomiędzy Użytkownikiem a Wierzycielem za pośrednictwem Usługodawcy i z wykorzystaniem Systemu.
   b. Automatyczna płatność cykliczna – płatność dokonywana automatycznie w regularnym przedziale czasu, polegająca na wykonywaniu z użyciem Karty płatniczej Transakcji płatniczej obciążeniowej, na ustaloną wcześniej przez Użytkownika kwotę ze stałą częstotliwością lub powiązaną z faktem zaistnienia określonego zdarzenia, na rzecz Usługodawcy (zwana również: „Płatność cykliczna”); E-karta podarunkowa– bon towarowy w formie niematerialnej (reprezentowany przez kod alfanumeryczny), uprawniający do nabycia towaru w sklepie internetowym Allegro do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu to jest 100 zł. Szczegółowe informacje na temat zasad działania elektronicznych kart podarunkowych znajdują się na stronie wydawcy https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-serwisu-allegro-4GDAboO2OFR
   c. System – platforma internetowa e-kruk.pl, dostępna na stronie internetowej https://www.e-kruk.pl, umożliwiająca m.in. uzyskanie informacji o zaległościach płatniczych użytkownikowi platformy, ułatwiająca kontakt z Organizatorem prowadzącym obsługę zadłużenia Uczestnika
   d. Wierzyciel (dalej „Wierzyciel”) jest to podmiot, wobec którego Uczestnik posiada zadłużenie obsługiwane przez Organizatora i który zezwolił Organizatorowi na obsługę jego spraw za
   pośrednictwem Systemu.

§2. Zasady i przedmiot Akcji

  1. Uczestnikiem mogą być osoby fizyczne spełniające łącznie poniższe warunki:
   a. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
   b. posiadają w obsłudze KRUK S.A. sprawę zadłużenia na etapie polubownym z aktywnym porozumieniem będącą wierzytelnością Wierzyciela;
   c. w trakcie trwania Akcji posiadają aktywne konto na platformie e-kruk.pl. Przez „aktywnego użytkownika” Organizator rozumie konto na platformie e-kruk.pl, które zostało aktywowane oraz utrzymane do czasu zakończenia Akcji;
   d. wybiorą jako metodę płatności Automatyczną płatność cykliczną i dokonają terminowej spłaty zadłużenia tą metodą przez 3 kolejne raty;
   e. zapoznają się i zaakceptują treść Regulaminu i zgłoszą chęć udziału w Akcji. Akceptacji Regulaminu Uczestnik dokonuje po uruchomieniu metody płatności Automatyczna płatność cykliczna w dedykowanym oknie, które się pojawi w Systemie.

§3. Zasady przyznawania nagród

  1. Pula nagród to 200 e-kart podarunkowych.
  2. Nagrody zostaną wręczone 200 Uczestnikom (dalej zwany: „Laureat”)którzy spełnią wszystkie warunki Akcji określone w § 2 ust. 1 Regulaminu.
  3. Uczestnikowi może zostać przyznana jedna Nagroda
  4. W celu weryfikacji Uczestnika warunków Akcji określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu będzie identyfikowany unikatowy ID klienta na platformie e-kruk.pl oraz adresu e-mail.
  5. Laureaci Akcji zostaną powiadomieni o przyznaniu Nagrody drogą mailową, na adres e-mail podany podczas rejestracji na platformie e-kruk.pl w terminie 5 dni roboczych zakończenia Akcji. W tym samym mailu Laureat otrzyma kod pozwalający na wykorzystanie nagrody.

§4. Podatki

  1. Wartość karty podarunkowej jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.).

§5. Postępowanie reklamacyjne

  1.  Reklamacje związane z uczestnictwem w Akcji można złożyć w formie:
   a. pisemnej: listem na adres KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław;
   b. elektronicznej: za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.pl.kruk.eu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@kruksa.pl;
   c. telefonicznie pod numerem telefonu 71 790 21 21 lub osobiście podczas wizyty w siedzibie KRUK S.A.;
  2. Organizator Akcji rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
  3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest zgodnie z wolą Uczestnika: listownie lub pocztą elektroniczną (na adres e-mail połączony z kontem Uczestnika na platformie e-kruk.pl) Jeżeli Klient nie określi preferencji dotyczących kanału odpowiedzi odpowiedź udzielana jest listownie.
  4. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.
  5. W przypadku powstania roszczeń w związku z realizacją Akcji i obowiązywaniem niniejszego Regulaminu strony mogą skorzystać z pozasądowych procedur rozwiązywania sporów w
   szczególności dążyć do ugodowego zakończenia sporu lub skorzystać z mediacji (za zgodą wszystkich stron sporu).
  6. Organizator przestrzega Zasad Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (tekst zasad dostępny jest na stronie
   internetowej: www.kruksa.pl) pod linkiem: https://pl.kruk.eu/media/file/file/zpf_zasady_dobrych_praktyk_092020.pdf
  7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Akcji w dowolnym momencie jego trwania:
   a. mailowo, wysyłając wiadomość na adres info@kruksa.pl
   b. telefonicznie – 71 790 21 21
   c. za pośrednictwem czatu dostępnego na stronie e-kruk.pl
  8. W przypadku rezygnacji z udziału w Akcji, Uczestnik nie będzie brany pod uwagę na liście Laureatów Akcji, w związku z tym Uczestnik nie ma prawa do otrzymania Nagrody.

§6. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Akcji.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem w kwestiach dotyczących organizacji niniejszego Programu zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawy o rozpatrywaniu reklamacji z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Załącznik nr 1