Regulamin Konkursu „Opłaca się spłacać na e-kruk.pl”

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „nazwa” (zwany dalej: „Konkursem”).
2. Organizatorem niniejszego Konkursu jest KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 51-116, ul. Wołowska 8, NIP 894-23-89-605, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000240829, o pokrytym w całości kapitale zakładowym w wysokości 19 012 898 zł (zwana dalej również jako: „Organizator”).
3. Administratorem danych osobowych jest KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 51-116, ul. Wołowska. Informacje w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe znajdziesz na stronie https://pl.kruk.eu/dane-osobowe-uzytkownika-e-kruk-pl
4. Regulamin określa zasady Konkursu, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu (dalej: Uczestnik)w rozumieniu § 2.
5. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem: www.e-kruk.pl i trwa od 07.12.2021 r. godziny 10:00 do 07.02.2022 r. do godziny 12:00. Pula nagród wynosi 20 000 zł w następującym podziale:
• 3 x Nagroda główna o wartości 1500 zł –karta podarunkowa do wykorzystania w sklepie internetowym Allegro
• Nagrody dodatkowe o łącznej wartości 15 500 zł – 10 kart podarunkowych Allegro o wartości 1000 zł oraz 11 kart podarunkowych Allegro o wartości 500 zł.
6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej platformy www.e-kruk.pl.
7. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. Karta podarunkowa– bon towarowy w formie niematerialnej (reprezentowany przez kod alfanumeryczny), uprawniający do nabycia towaru w sklepie internetowym Allegro do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu to jest 1500 zł. Szczegółowe informacje na temat zasad działania elektronicznych kart podarunkowych znajdują się na stronie wydawcy https://allegro.pl/karty-podarunkowe.
b. Serwis – platforma internetowa e-kruk.pl, dostępna na stronie internetowej https://www.e-kruk.pl, umożliwiająca m.in. uzyskanie informacji o zaległościach płatniczych użytkownikowi platformy, ułatwiająca kontakt z Organizatorem prowadzącym obsługę zadłużenia Uczestnika
c. Wierzyciel (dalej „Wierzyciel”) jest to podmiot, wobec którego Uczestnik posiada zadłużenie obsługiwane przez Organizatora i który zezwolił Organizatorowi na obsługę jego spraw za pośrednictwem Serwisu.

§2. Zasady i przedmiot Konkursu

1. Uczestnikiem mogą być osoby fizyczne spełniające łącznie poniższe warunki:
a. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
b. posiadają w obsłudze KRUK S.A. sprawę zadłużenia na etapie polubownym z możliwością dokonania wpłaty będącą wierzytelnością Wierzyciela
c. W trakcie trwania Konkursu oraz do czasu jego rozwiązania posiadają aktywne konto na platformie e-kruk.pl i dokonają z sukcesem, tytułem spłaty zadłużenia, wpłaty w wysokości minimum 50zł na wybranej sprawie.
d. Wykonają zadanie konkursowe polegające na odpowiedzi na pytanie konkursowe „Ilu aktywnych użytkowników będzie miała platforma e-kruk.pl w dniu zakończenia konkursu tj. 7.02.2022 r. o godz. 12:00” (zwany dalej: „Zadanie konkursowe”). Odpowiedź powinna być sformułowana w formie liczbowej, bez spacji w sposób ciągły.
Przez „aktywnego użytkownika” Organizator rozumie konto na platformie e-kruk.pl, które zostało aktywowane oraz utrzymane do czasu zakończenia konkursu.
e. zapoznają się i zaakceptują treść niniejszego Regulaminu i zgłoszą chęć udziału w Konkursie
2. Akceptacji regulaminu oraz odpowiedzi na pytanie konkursowe Uczestnik Konkursu może dokonać po spłacie online za pośrednictwem ekranu wyświetlanego automatycznie po zarejestrowaniu płatności na platformie e-kruk.pl
3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie kilkukrotnie, dokonując w trakcie trwania konkursu nieograniczonej ilości spłat rat online na platformie e-kruk.pl o wysokości min. 50zł i odpowiadając na pytanie konkursowe oraz akceptując regulamin.

§3. Zasady przyznawania nagród

1. Nagrodami w Konkursie są:
a. 3 nagrody główne I stopnia w postaci elektronicznej karty podarunkowej do zrealizowania u na Allegro o łącznej wartości 4500zł brutto, o wartości 1 500 zł brutto każda,
b. 10 nagród głównych II stopnia w postaci elektronicznych kart podarunkowych do zrealizowania na Allegro o łącznej wartości 10 000zł brutto, o wartości 1 000zł brutto każda
c. 11 nagród głównych III stopnia w postaci elektronicznych kart podarunkowych do zrealizowania na Allegro o łącznej wartości 5000zł brutto, o wartości 500zł brutto każda
łącznie zwane „Nagrodami”, a każda z osobna „Nagrodą”.
2. Zwycięzców Konkursu wyłoni komisja konkursowa, składająca się z 3 osób powołanych przez Organizatora spośród przedstawicieli Organizatora (zwana dalej: „Komisja Konkursowa”), która dokona analizy zgłoszeń najbardziej zbliżonych do poprawnej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. Do zadań Komisji Konkursowej należy również:
a) Zatwierdzenie rankingu Konkursu
b) Czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu
c) Nadzorowanie przestrzegania Regulaminu przez Uczestników
d) prowadzenie postępowań reklamacyjnych
e) podanie poprawnej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe
3. Kryterium wyboru zwycięzców przez Komisję Konkursową będzie spełnienie przez uczestnika Konkursu wszystkich zasad uczestnictwa w Konkursie oraz udzielenie poprawnej lub najbardziej zbliżonej do poprawnej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. W przypadku gdy poprawnych odpowiedzi będzie więcej niż przewidywana pula nagród, decydującym czynnikiem będzie kolejność weryfikowana poprzez sprawdzenie daty oraz godziny wpłynięcia odpowiedzi.

§4. Pula nagród to 24 karty podarunkowe.

Nagrody będą przyznawane na podstawie rankingu udzielanych odpowiedzi w następujący sposób:
a) Nagrody Główne I stopnia będą przyznane 3 Uczestnikom, którzy spełnią wszystkie zasady uczestnictwa w Konkursie i jako pierwsi udzielą poprawnych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
b) Nagrody Główne II oraz III stopnia będą przyznawane kolejnym 21 uczestnikom, którzy udzielą poprawnych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
5. Zwycięzców Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni na posiedzeniu Komisji Konkursowej dnia 17.02.2022 roku.
6. Z posiedzenia Komisja Konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyników.
7. Uczestnikowi może zostać przyznana jedna Nagroda niezależnie od jej stopnia. Jeżeli uczestnik konkursu udzieli kilku odpowiedzi kwalifikujących się do otrzymania nagrody, decydującym czynnikiem będzie wyższa pozycja w rankingu odpowiedzi.
8. W celu utworzenia rankingu Konkursu Uczestnik będzie identyfikowany najpierw na podstawie unikatowego ID klienta na platformie e-kruk.pl oraz adresu e-mail. W przypadku gdy dany Uczestnik kilkukrotnie wykonał Zadanie konkursowe, do kwalifikacji w rankingu Konkursu będzie brana pod uwagę wszystkie udzielone przez Uczestnika odpowiedzi jako wykonanie Zadania konkursowego.
9. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu Nagrody I, II lub III stopnia drogą mailową, na adres e-mail podany podczas rejestracji na platformie e-kruk.pl w terminie 5 dni roboczych od wyłonienia Zwycięzców i posiedzenia Komisji Konkursowej. Następnie – w terminie 5 dni roboczych zostanie przekazana Nagroda odpowiadająca miejscu danego Uczestnika w rankingu Konkursu.

§5. Podatki

1. Wartość Nagrody, na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest opodatkowana zryczałtowanym 10 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2. Do każdej nagrody zwycięzcom zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 10% przyznawanej nagrody. Zwycięzcy nie będzie przysługiwać roszczenie o jej wypłatę. Kwota dodatkowej nagrody pieniężnej będzie stanowiła zaliczkę na podatek dochodowy i zostanie odprowadzona przez organizatora jako płatnika bezpośrednio do właściwego Urzędu Skarbowego.

§6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można złożyć w formie:
a) pisemnej: listem na adres KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław;
b) elektronicznej: za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.kruk.eu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@kruksa.pl;
c) telefonicznie pod numerem telefonu 71 790 21 21 lub osobiście podczas wizyty w siedzibie KRUK S.A.;
2. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest zgodnie z wolą Uczestnika: listownie lub pocztą elektroniczną (na adres e-mail połączony z kontem Uczestnika na platformie e-kruk.pl) Jeżeli Klient nie określi preferencji dotyczących kanału odpowiedzi odpowiedź udzielana jest listownie.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza
uprawnień Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.
5. W przypadku powstania roszczeń w związku z realizacją Konkursu i obowiązywaniem niniejszego
Regulaminu strony mogą skorzystać z pozasądowych procedur rozwiązywania sporów w
szczególności dążyć do ugodowego zakończenia sporu lub skorzystać z mediacji (za zgodą
wszystkich stron sporu).
6. Organizator przestrzega Zasad Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Zrzeszonych w
Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (tekst zasad dostępny jest na stronie
internetowej: www.kruksa.pl) pod linkiem: https://pl.kruk.eu/media/file/file/zpf_zasady_dobrych_praktyk_092020.pdf
7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w dowolnym momencie jego trwania:
– mailowo, wysyłając wiadomość na adres info@kruksa.pl
– telefonicznie – 71 790 21 21
– za pośrednictwem czatu dostępnego na stronie e-kruk.pl
8. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie, Uczestnik i wykonane Zadanie konkursowe nie są brane pod uwagę w rankingu Konkursu, w związku z tym Uczestnik nie ma prawa do otrzymania Nagrody.

§7. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem w kwestiach dotyczących organizacji niniejszego Programu zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawy o rozpatrywaniu reklamacji z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Załącznik nr 1