Informacja o zmianie regulaminu 27.11.2019.

Szanowny Kliencie,

dążymy do tego, aby korzystanie z konta na e-kruk.pl w pełni spełniało Twoje oczekiwania. Dlatego  stale pracujemy nad zmianami, które wpływają na jakość funkcjonowania systemu. Zmiany, które  wkrótce wprowadzimy w systemie e-kruk.pl, wymagają aktualizacji Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

Które zapisy Regulaminu ulegną zmianie?

1. Listę definicji uzupełniliśmy o następujące pojęcia: hasło, konto, login, podpis kwalifikowany, ugoda.

2. Zaktualizowaliśmy warunki techniczne korzystania z systemu i rejestrację użytkowników.

3. Poprawiliśmy zapisy dotyczące postępowań reklamacyjnych.

4. Rozszerzyliśmy ofertę dla użytkowników systemu o możliwość przystąpienia do Programu Bonusowego.

5. Dodaliśmy cały paragraf dotyczący praw własności intelektualnej.

6. Zmieniliśmy formę informowania użytkowników o zmianach w regulaminie. Od teraz na minimum 14 dni przed zmianą regulaminu będziemy publikować artykuł na blogu informujący o tym, jakie zmiany zamierzamy wprowadzić.

Jak będą wyglądać nowe zapisy w regulaminie?

2. Definicje

Hasło – indywidualne hasło utworzone przez Użytkownika i składające się z co najmniej 8 znaków, zabezpieczające Konto w Systemie przed nieuprawnionym dostępem.

Konto – konto utworzone przez Usługodawcę w wyniku dokonania przez Użytkownika rejestracji oraz aktywacji konta w Systemie.

Login – adres e-mail Użytkownika podany w procesie rejestracji w Systemie.

Podpis kwalifikowany – zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego; oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej za pomocą ww. podpisu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Ugoda – porozumienie dotyczące warunków spłaty zaległości płatniczej, zawarte pomiędzy Użytkownikiem a Wierzycielem za pośrednictwem Systemu.

4. Warunki techniczne korzystania z Systemu i rejestracja Użytkownika

1. Techniczne warunki korzystania z Systemu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Systemu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy Użytkownik powinien stosować się do warunków i wytycznych udostępnionych przez Usługodawcę na stronach Systemu i w niniejszym Regulaminie.

Korzystanie z usług Systemu możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a) dostęp do Internetu,
b) możliwość korzystania w niektórych przypadkach z oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo itp.).
c) najnowszej wersji przeglądarki, tj.:

– Internet Explorer 9 +
– Edge 14 +
– Safari 9 +
– Firefox 52 +
– Chrome 49 +
– Opera 46 +
– Android 4.4+,

d) dostęp do skrzynki pocztowej e-mail z założonym adresem e-mail Użytkownika (w przypadku zamiaru korzystania przez Użytkownika z usług Systemu dostępnych po założeniu Konta).

2. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Systemu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz plików cookies. Szczegółowe zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies oraz możliwego korzystania przez Usługodawcę z narzędzi typu Google Analitycs, Hotjar oraz Czat Online, znajdziesz w Polityce Prywatności i wykorzystywania plików cookies, dostępnej pod adresem: https://pl.kruk.eu/polityka-cookies

3. Usługodawca informuje o zagrożeniach, które identyfikuje jako zagrożenia potencjalne. Powinny one być brane pod uwagę mimo stosowania przez Usługodawcę systemów zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcy przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:
a) możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
b) możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu;
c) możliwość łamania zabezpieczeń poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne umożliwiających pozyskanie osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości,;
d) możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;
e) możliwość łowienia haseł (pishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika;
f) możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware).

4. Procedura rejestracji przebiega stopniowo za pośrednictwem stron Systemu i skrzynki e-mail.

4.1 Po uzupełnieniu danych wymaganych do rejestracji w Systemie (numer sprawy otrzymany w liście od wierzyciela, adres e-mail, PESEL oraz indywidualne hasło) Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym. Link aktywacyjny ważny jest przez 24 godziny. Kliknięcie w link aktywacyjny po tym czasie powoduje wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail z nowym linkiem aktywacyjnym.

4.2 Dokonując potwierdzenia rejestracji, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Systemu po dokonanej rejestracji możliwe jest po zalogowaniu. Aby zalogować się do Systemu, Użytkownik posługuje się Loginem oraz Hasłem.

5. Korzystanie w Systemie z opcji „Spłać zadłużenie bez rejestracji” jest możliwe po uprzednim wskazaniu przez Użytkownika w Systemie (w zakładce „Spłać zadłużenie bez rejestracji”) danych Użytkownika niezbędnych do identyfikacji jego osoby oraz zadłużenia obsługiwanego przez Usługodawcę. W przypadku pozytywnej weryfikacji danych Użytkownika następuje wyświetlenie informacji w Systemie dotyczących wysokości zadłużenia Użytkownika w danej sprawie. Płatności mogą być dokonywane przez Użytkownika na zasadach określonych w pkt. 8 Regulaminu.

6. Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje i oświadczenia dotyczące korzystania z Systemu należy zgłaszać w wybranej przez siebie formie na Dane Kontaktowe (patrz punkt 2 Regulaminu). Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w takiej samej formie, w jakiej otrzymał reklamację. Więcej informacji na temat składania reklamacji znajduje się tutaj.

7. Korzystanie z Systemu

5. Usługodawca w ramach funkcjonalności Systemu umożliwia Użytkownikom korzystanie z tzw. Programu Bonusowego organizowanego przez Usługodawcę, po uprzednim spełnieniu warunków szczegółowo określonych pod adresem: https://www.marzenia.kruk.eu/. Warunkiem przystąpienia do programu jest  wyrażenie przez Użytkownika (zakwalifikowanego do Programu) stosowanej zgody oraz uprzednie zapoznanie się i akceptacja regulaminu programu, dostępnego pod adresem: https://www.marzenia.kruk.eu/index/regulations.

9. Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Systemu, w tym w szczególności do zawartych w nim treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, designu, projektów, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności lub usług dostępnych w Systemie, przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego kontrahentom, którzy przekazali określone utwory Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie z Systemu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.

2. Zabronione jest bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Systemu, o których mowa w ust. 1 powyżej. Powyższy zakaz nie obejmuje możliwości automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem standardowego korzystania z Systemu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest stale na podstronie Systemu, tj.: https://system.e-kruk.pl/app/regulations.

2. Usługodawca ma prawo modyfikowania Regulaminu w celu poprawy jakości obsługi Systemu pod warunkiem, że nie wpłynie to niekorzystnie na prawa już nabyte przez Użytkowników.

3. Usługodawca publikuje treść zmiany Regulaminu na stronie Systemu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona na stronie Systemu nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.

4. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rezygnacji z korzystania z Systemu w trybie określonym w pkt. 3.4 Regulaminu.

5. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na aktywności Użytkownika dokonane przed wejściem w życie takich zmian.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 27.11.2019 r.


Odzyskaj kontrolę nad finansami

Masz pytanie? Zadzwoń

71 790 21 21

Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem czata