Informacja o zmianie regulaminu 27.11.2019.

Szanowny Kliencie,

dążymy do tego, aby korzystanie z konta na e-kruk.pl w pełni spełniało Twoje oczekiwania. Dlatego  stale pracujemy nad zmianami, które wpływają na jakość funkcjonowania systemu. Zmiany, które  wkrótce wprowadzimy w systemie e-kruk.pl, wymagają aktualizacji Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

Które zapisy Regulaminu ulegną zmianie?

1. Listę definicji uzupełniliśmy o następujące pojęcia: hasło, konto, login, podpis kwalifikowany, ugoda.

2. Zaktualizowaliśmy warunki techniczne korzystania z systemu i rejestrację użytkowników.

3. Poprawiliśmy zapisy dotyczące postępowań reklamacyjnych.

4. Rozszerzyliśmy ofertę dla użytkowników systemu o możliwość przystąpienia do Programu Bonusowego.

5. Dodaliśmy cały paragraf dotyczący praw własności intelektualnej.

6. Zmieniliśmy formę informowania użytkowników o zmianach w regulaminie. Od teraz na minimum 14 dni przed zmianą regulaminu będziemy publikować artykuł na blogu informujący o tym, jakie zmiany zamierzamy wprowadzić.

Jak będą wyglądać nowe zapisy w regulaminie?

2. Definicje

Hasło – indywidualne hasło utworzone przez Użytkownika i składające się z co najmniej 8 znaków, zabezpieczające Konto w Systemie przed nieuprawnionym dostępem.

Konto – konto utworzone przez Usługodawcę w wyniku dokonania przez Użytkownika rejestracji oraz aktywacji konta w Systemie.

Login – adres e-mail Użytkownika podany w procesie rejestracji w Systemie.

Podpis kwalifikowany – zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego; oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej za pomocą ww. podpisu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Ugoda – porozumienie dotyczące warunków spłaty zaległości płatniczej, zawarte pomiędzy Użytkownikiem a Wierzycielem za pośrednictwem Systemu.

4. Warunki techniczne korzystania z Systemu i rejestracja Użytkownika

1. Techniczne warunki korzystania z Systemu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Systemu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy Użytkownik powinien stosować się do warunków i wytycznych udostępnionych przez Usługodawcę na stronach Systemu i w niniejszym Regulaminie.

Korzystanie z usług Systemu możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a) dostęp do Internetu,
b) możliwość korzystania w niektórych przypadkach z oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo itp.).
c) najnowszej wersji przeglądarki, tj.:

– Internet Explorer 9 +
– Edge 14 +
– Safari 9 +
– Firefox 52 +
– Chrome 49 +
– Opera 46 +
– Android 4.4+,

d) dostęp do skrzynki pocztowej e-mail z założonym adresem e-mail Użytkownika (w przypadku zamiaru korzystania przez Użytkownika z usług Systemu dostępnych po założeniu Konta).

2. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Systemu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz plików cookies. Szczegółowe zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies oraz możliwego korzystania przez Usługodawcę z narzędzi typu Google Analitycs, Hotjar oraz Czat Online, znajdziesz w Polityce Prywatności i wykorzystywania plików cookies, dostępnej pod adresem: https://pl.kruk.eu/polityka-cookies

3. Usługodawca informuje o zagrożeniach, które identyfikuje jako zagrożenia potencjalne. Powinny one być brane pod uwagę mimo stosowania przez Usługodawcę systemów zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcy przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:
a) możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
b) możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu;
c) możliwość łamania zabezpieczeń poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne umożliwiających pozyskanie osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości,;
d) możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;
e) możliwość łowienia haseł (pishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika;
f) możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware).

4. Procedura rejestracji przebiega stopniowo za pośrednictwem stron Systemu i skrzynki e-mail.

4.1 Po uzupełnieniu danych wymaganych do rejestracji w Systemie (numer sprawy otrzymany w liście od wierzyciela, adres e-mail, PESEL oraz indywidualne hasło) Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym. Link aktywacyjny ważny jest przez 24 godziny. Kliknięcie w link aktywacyjny po tym czasie powoduje wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail z nowym linkiem aktywacyjnym.

4.2 Dokonując potwierdzenia rejestracji, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Systemu po dokonanej rejestracji możliwe jest po zalogowaniu. Aby zalogować się do Systemu, Użytkownik posługuje się Loginem oraz Hasłem.

5. Korzystanie w Systemie z opcji „Spłać zadłużenie bez rejestracji” jest możliwe po uprzednim wskazaniu przez Użytkownika w Systemie (w zakładce „Spłać zadłużenie bez rejestracji”) danych Użytkownika niezbędnych do identyfikacji jego osoby oraz zadłużenia obsługiwanego przez Usługodawcę. W przypadku pozytywnej weryfikacji danych Użytkownika następuje wyświetlenie informacji w Systemie dotyczących wysokości zadłużenia Użytkownika w danej sprawie. Płatności mogą być dokonywane przez Użytkownika na zasadach określonych w pkt. 8 Regulaminu.

6. Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje i oświadczenia dotyczące korzystania z Systemu należy zgłaszać w wybranej przez siebie formie na Dane Kontaktowe (patrz punkt 2 Regulaminu). Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w takiej samej formie, w jakiej otrzymał reklamację. Więcej informacji na temat składania reklamacji znajduje się tutaj.

7. Korzystanie z Systemu

5. Usługodawca w ramach funkcjonalności Systemu umożliwia Użytkownikom korzystanie z tzw. Programu Bonusowego organizowanego przez Usługodawcę, po uprzednim spełnieniu warunków szczegółowo określonych pod adresem: https://www.marzenia.kruk.eu/. Warunkiem przystąpienia do programu jest  wyrażenie przez Użytkownika (zakwalifikowanego do Programu) stosowanej zgody oraz uprzednie zapoznanie się i akceptacja regulaminu programu, dostępnego pod adresem: https://www.marzenia.kruk.eu/index/regulations.

9. Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Systemu, w tym w szczególności do zawartych w nim treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, designu, projektów, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności lub usług dostępnych w Systemie, przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego kontrahentom, którzy przekazali określone utwory Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie z Systemu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.

2. Zabronione jest bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Systemu, o których mowa w ust. 1 powyżej. Powyższy zakaz nie obejmuje możliwości automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem standardowego korzystania z Systemu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest stale na podstronie Systemu, tj.: https://system.e-kruk.pl/app/regulations.

2. Usługodawca ma prawo modyfikowania Regulaminu w celu poprawy jakości obsługi Systemu pod warunkiem, że nie wpłynie to niekorzystnie na prawa już nabyte przez Użytkowników.

3. Usługodawca publikuje treść zmiany Regulaminu na stronie Systemu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona na stronie Systemu nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.

4. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rezygnacji z korzystania z Systemu w trybie określonym w pkt. 3.4 Regulaminu.

5. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na aktywności Użytkownika dokonane przed wejściem w życie takich zmian.

6. Regulamin obowiązuje od dnia …………………………….. (data ostatniej zmiany regulaminu)


Odzyskaj kontrolę nad finansami

Masz pytanie? Zadzwoń

... 71 790 21 21

Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem czata