Co to jest cesja i jakie wierzytelności możesz scedować

Zobowiązania finansowe oraz długi mogą być przenoszone między poszczególnymi podmiotami. Mogą wiązać się z tym pewne korzyści, lecz warto mieć na uwadze odpowiedzialność oraz ryzyko podjęcia takiego ruchu. Co to jest cesja wierzytelności? Co można scedować? Jaką rolę w tym procesie odgrywa dłużnik?

Co to jest cesja wierzytelności

Co oznacza termin cesja? Otóż wywodzi się on z języka łacińskiego, w którym cessio znaczyło tyle, co ustąpienie. We współczesnym znaczeniu możemy mówić właściwie o odstąpieniu pewnych praw na rzecz drugiej osoby. Tak właśnie słowo cedować oznacza przeniesienie praw do wierzytelności z jednej osoby na drugą. Zazwyczaj dzieje się to na mocy umowy cywilnoprawnej.

Cały proces, ogólnie rzecz biorąc, wydaje się dosyć prosty. Wierzyciel (cedent) przekazuje uprawnienia do wierzytelności innemu podmiotowi (cesjonariuszowi), który wchodzi więc we wszystkie prawa wynikające ze stosunku między dłużnikiem a zbywcą wierzytelności. Może więc realizować wszelkie czynności – zarówno na drodze polubownej, jak i prawnej – zmierzające do wyegzekwowania spłaty długu od osoby zadłużonej. Tę osobę nazywamy cesjonariuszem. Cesjonariusz w wyniku cesji zyskuje prawa do danej wierzytelności. Jednocześnie ponosi też pełną odpowiedzialność, jak również ryzyko wynikające z jej przejęcia.

Co może stać się przedmiotem cesji

Zacznijmy od dokładniejszego przybliżenia – co to jest cesja wierzytelności. Chodzi o to, że przedmiotem takiej cesji może stać się niemal każda wierzytelność. Oznacza to, że poszczególne podmioty mogą przekazywać między sobą wierzytelności, czyli m.in. żądania pokrycia świadczeń przez dłużnika, który je zaciągnął.

A zatem cesjonariusz otrzymuje prawo do domagania się pokrycia długu, a jeśli ma miejsce nieterminowa spłata, również dochodzenia odsetek, o ile odpowiedni zapis pojawił się w umowie. Warto podkreślić, że nie wszystko może stać się przedmiotem cesji. Dotyczy to przede wszystkim takich wierzytelności, gdzie na etapie sporządzania umowy zawarto zakaz cedowania danego zobowiązania. Warto dodać, że można przekazywać także wierzytelności przedawnione, jak i przyszłe. W przypadku tych drugich istotne jest zapewnienie stosunku prawnego, aby przyszła wierzytelność mogła zaistnieć.

Nie tylko wierzytelności, czyli o innych rodzajach cesji

W kontekście omawiania tego, czym jest cesja wierzytelności, należy wspomnieć o najpopularniejszych rodzajach cesji. Scedować możemy np. kredyt hipoteczny. W jakich sytuacjach? Na przykład wtedy, gdy mieszkanie ma zmienić właściciela bądź też chcemy przenieść finansowanie na inną nieruchomość. O cesji kredytu hipotecznego często mówi się w kontekście rozwodu, kiedy to zachodzi konieczność przeniesienia całego kredytu na jednego z byłych małżonków.

Popularną metodą finansowania wśród przedsiębiorców jest leasing. Często spotykamy go w kontekście nabywania samochodu. Leasingobiorca podpisuje umowę z leasingodawcą i jednym z jego obowiązków jest terminowe płacenie rat. Z różnych powodów może dojść do zmiany leasingobiorcy w czasie trwania umowy. Jednym ze sposobów przekazania praw do leasingowanego auta jest sporządzenie cesji.

Strony cesji: jaką rolę odgrywa dłużnik

W praktyce istnieje wiele rodzajów cesji. Zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy korzystają z cesji wierzytelności, leasingu, kredytu hipotecznego, umowy deweloperskiej czy ubezpieczenia. W internecie znajdziemy w razie potrzeby wzory odpowiednich dokumentów cesji. Warto też pamiętać w tym kontekście o osobie dłużnika.

Dobrze jest wiedzieć, że przyczyną cesji wierzytelności może być niemożność odzyskania długu. Obecny wierzyciel może zniechęcić się całym procesem i przekazać je w ręce innego podmiotu. Istnieją również inne powody przeniesienia wierzytelności na inną osobę bądź organizację. Cesja wierzytelności wprawdzie nie wymaga zgody dłużnika, jednak warto go o tym fakcie poinformować. Dlaczego?

Przede wszystkim z uwagi na fakt, że dłużnik, który nie dowiedział się o cesji, może spłacić swoje zadłużenie u pierwotnego wierzyciela. To z kolei nakłada na cedenta i cesjonariusza konieczność przekazania środków między sobą. Stąd też warto poinformować dłużnika w formie pisemnej o fakcie zaistnienia cesji. Z kolei dłużnik, którego wierzytelność staje się jej przedmiotem, powinien sprawdzić, jakie są jego prawa wobec takiego stanu rzeczy.


Odzyskaj kontrolę nad finansami

Masz pytanie? Zadzwoń

71 790 21 21

Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem czata