Niezapłacona faktura? Złóż samodzielnie pozew do e-sądu

Jeżeli chcesz odzyskać należności samodzielnie, koniecznie musisz dowiedzieć się, jak złożyć pozew do e-sądu. System przez który prowadzone jest Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, nie należy jednak do najprostszych. Zła ocena zasadności roszczenia sprawić może, że sprawa utknie w sądzie na wiele miesięcy. Jaki pozew można złożyć do e-sądu i kto powinien korzystać z tej opcji?

Pozew do e-sądu — na czym polega Elektroniczne Postępowanie Upominawcze?

Pozew do e-sądu to elektroniczna droga do sądowego odzyskania należności za niespłacone faktury. Od standardowego pozwu różni się całkowicie zdalnym procesem wnioskowania o wydanie nakazu zapłaty oraz postępowaniem online. Nie wymaga też stawiennictwa na rozprawie, a koszt złożenia pozwu wynosi 1/4 standardowej taksy. Wszystkie sprawy rozpatrują w nim sędziowie IV Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Lublin — Zachód w Lublinie.

Złożenie pozwu do e-sądu rozpoczyna EPU, czyli Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Oprócz elektronicznego trybu jego główną zaletą jest bardzo krótkie postępowanie. Nakaz zapłaty uzyskać można nawet w 48 godzin, choć średnio potrzeba na to niecałego miesiąca. Czas rozpatrzenia bardziej skomplikowanych spraw nie powinien przekroczyć kilku tygodni.

Mimo, iż proces składania wniosku jest bardzo prosty, trzeba dobrze przemyśleć wybór tej drogi. W przypadku niespełnienia przesłanek koniecznych do rozpatrzenia sprawy w e-sądzie, postępowanie zostaje przekazane do sądu tradycyjnego. To znacząco wydłuża jej bieg, a od decyzji sędziego nie można się odwołać. Z tego powodu kluczowa jest dobra ocena sytuacji.

Jaki pozew można złożyć do e-sądu?

Pozew do e-sądu musi dotyczyć sprawy prostej i oczywistej w kwestii wydania wyroku. Niestety, kryterium bezsporności danej sytuacji nie jest zbyt konkretne. Z tego względu możliwość łatwego rozpatrzenia przedmiotu sprawy powinien ocenić doświadczony na tym polu prawnik. Czym będzie się kierował?

E-sąd jest najlepszym miejscem do uzyskania nakazu spłaty w przypadku wierzytelności, które są dobrze udokumentowane. Mogą wynikać chociażby z wystawianych regularnie faktur czy harmonogramów spłaty rat. Z tego względu większość spraw od początku funkcjonowania EPU dotyczy niezapłaconych rachunków za prąd czy usługi telekomunikacyjne. Pozwy masowo składają także banki i firmy windykacyjne.

Oprócz oczywistości powództwa istotny jest również moment, w którym roszczenie stało się wymagalne. Musiało się to stać maksymalnie w ciągu 3 lat przed wniesieniem pozwu. Starsze sprawy są przez e-sąd odrzucane z miejsca.

Jak złożyć pozew do e-sądu? Formalności i procedura

Procedura składania pozwów do e-sądu jest mocno uproszczona. Wiekowość systemu informatycznego i częste przerwy techniczne zmuszają jednak powodów do drobiazgowego potraktowania formalności.

Jak przygotować się do złożenia pozwu do e-sądu?

Co musisz zrobić przed zalogowaniem się do systemu, w celu złożenia pozwu?

 • Uzyskać certyfikat elektroniczny do podpisania pozwu (na stronie e-sądu).
 • Założyć konto w systemie e-sądu.
 • Zebrać dowody, które opisze się w treści pozwu.
 • Ustalić PESEL, NIP lub KRS zadłużonego.
 • Przygotować opis roszczenia i żądania względem powoda.
 • Oprócz swoich danych osobowych mieć także numer konta, na które zadłużony ma zwrócić żądaną kwotę.

Jeśli zbierzesz te dane, szybciej przejdziesz całą procedurę i zmniejszysz prawdopodobieństwo konieczności wpisywania wszystkich informacji od nowa z powodu nagłych problemów z systemem.

Składanie pozwu do e-sądu krok po kroku:

 1. Na koncie w e-sądzie wybrać opcję „Złóż nowy pozew”.
 2. Uzupełnić swoje dane w polu „Definiowanie powoda”.
 3. Wprowadzić dane pozwanego w polu „Definiowanie pozwanego”.
 4. Wybrać typ dowodu i opisać podstawę pozwu.
 5. Określić swoje roszczenie.
 6. Zwrócić się o zasądzenie zwrotu kosztów przez pozwanego.
 7. Uzasadnić pozew.
 8. Podać numer konta.
 9. Kliknąć „Prześlij pozew”.
 10. W zakładce „Dokumenty do podpisania” potwierdzić pozew podpisem elektronicznym.
 11. W zakładce „Dokumenty do opłacenia” uiścić opłatę sądową proporcjonalną do przedmiotu sporu.

Tyle wystarczy, aby pozew znalazł się w zakładce „Dokumenty złożone”, a sprawie nadano bieg.

 Co zrobić po rozpatrzeniu sprawy przez e-sąd?

W optymalnej dla wierzyciela sytuacji sąd błyskawicznie wydaje nakaz zapłaty roszczenia powiększony o wniesioną przez powoda opłatę sądową. E-sąd doręcza go pozwanemu w formie tradycyjnej, czyli listem poleconym. Od tej chwili ma 14 dni na złożenie sprzeciwu. Jeżeli wybierze drogę elektroniczną, termin ten wydłuży się o okres od doręczenia listu do zalogowania w systemie. Po prawidłowym złożeniu sprzeciwu, e-sąd przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd według właściwości ogólnej. Nakaz traci wtedy moc.

Jeżeli sprzeciw nie zostanie złożony we właściwym czasie, zadłużony musi niezwłocznie zaspokoić roszczenia wierzyciela. Wraz z uprawomocnieniem nakazu zyskuje on też z urzędu klauzulę wykonalności. Na jej bazie można skierować sprawę do komornika, który rozpocznie czynności egzekucyjne. Jako, że spośród wszystkich kosztów i długów żądania wierzyciela spłacane są w ostatniej kolejności, powinna być to opcja ostateczna. Znacznie lepsze efekty przyniesie polubowne rozwiązanie sprawy.


Odzyskaj kontrolę nad finansami

Masz pytanie? Zadzwoń

71 790 21 21

Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem czata