Wierzyciel i wierzytelność – poznaj definicje i rodzaje

Kim jest wierzyciel i czym jest wierzytelność? Jak mają się do koncepcji długu oraz osoby dłużnika? Przedstawiamy definicje i pokazujemy na prostych przykładach, jak funkcjonują wskazane pojęcia.

Wierzytelność – wyjaśnijmy, co to takiego

Po pełną definicję wierzytelności warto sięgnąć do Trzeciej Księgi Kodeksu Cywilnego. Z pewnością warto ją znać, zwłaszcza wtedy, gdy zakładamy własną firmę, ale nie tylko. To pojęcie nie powinno być nam obce także wtedy, gdy robimy zakupy na raty czy też korzystamy z produktów bankowych. Wierzytelność to rodzaj zobowiązania. Zaciągamy je wtedy, gdy nabywamy wybrany produkt bądź usługę, natomiast spłatę pełnej kwoty chcemy odroczyć w czasie.

Jeśli przeanalizujemy dokładniej kodeks cywilny w poszukiwaniu informacji, co to wierzytelność, natkniemy się na pojęcia wierzyciela oraz dłużnika. Kiedy np. bierzemy pożyczkę z banku, stajemy się jego dłużnikami. Bank z kolei staje się naszym wierzycielem. Między bankiem a jego klientem zachodzi pewna relacja – klient zaciąga dług w banku, bank z kolei staje się wierzycielem klienta.

Kim jest wierzyciel

Wierzycielem może być zarówno osoba fizyczna, jak również przedsiębiorca, instytucja, mała bądź duża firma. Dobrym przykładem wydaje się wspomniany wyżej bank, który udziela pożyczki pieniężnej swojemu klientowi. W ten sposób staje się wobec niego wierzycielem. Zyskuje więc prawo do dochodzenia swoich należności. Dłużnikiem natomiast jest osoba prawna lub fizyczna, która jest zobowiązania do spłaty określonych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych (długu) wobec innej osoby prawnej lub fizycznej.

Zarówno harmonogram spłaty kredytu, jak i inne obowiązki dłużnika zostały określone w umowie kredytowej, umowie pożyczki lub innej umowie między dwiema lub więcej stronami, które określają warunki spłaty pożyczki lub zwrotu innego zobowiązania. Umowa taka nakłada na dłużnika określone obowiązki. W świetle prawa wierzyciel może żądać spłaty świadczenia, zaś dłużnik ma obowiązek to żądanie spełnić. Zatem pojęcie dłużnika i wierzyciela pojawia się w momencie, gdy powstaje  dług.

Kiedy powstaje wierzytelność

Najczęściej wierzytelność powstaje w wyniku zawarcia umowy między stronami. Może być ona zawarta na piśmie, lecz także ustnie. Dobrym przykładem jest tutaj np. firma pożyczkowa, która udziela nam kredytu. Przed wypłaceniem środków, musimy podpisać umowę kredytową. W chwili podpisania umowy, firma staje się wierzycielem, zaś klient dłużnikiem. Powstaje wierzytelność.

To nie jedyny przykład wierzytelności. Istnieje również takie pojęcie jak delikt. Oznacza ono celowe działanie, które wyrządziło szkodę. Jeśli w sposób zamierzony uszkodziliśmy np. czyjś samochód, jego właściciel ma prawo domagać się pieniężnego zadośćuczynienia. Do momentu pokrycia szkód, stajemy się dłużnikami, zaś właściciel auta – wierzycielem.

Wierzytelność i dług – czy znaczą to samo?

Wierzytelność a dług – tych pojęć nie powinniśmy ze sobą mylić. Ich definicje wydają się niemal przeciwstawne. Wierzytelność to prawo do żądania spełnienia świadczenia wynikającego z umowy lub innej czynności np. Spłaty pożyczonych środków. Z kolei dług to fakt posiadania zobowiązania wobec osoby, która udzieliła nam świadczenia np. pożyczki. W dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, że wierzyciel to ten, który pożycza pieniądze, zaś dłużnik to ten, który powinien mu je oddać. Zatem dług to zobowiązanie do spłaty wierzytelności.

Bliższe pojęciu wierzytelności wydaje się pojęcie należności. Kwota, którą dłużnik zobowiązuje się zwrócić wierzycielowi, to właśnie należność. Trzeba pamiętać, że o ile należność odnosi się tutaj bezpośrednio do pieniędzy, o tyle wierzytelność oznacza tu nie tyle konkretną kwotę pieniędzy, co prawo do roszczenia zwrotu pożyczonej sumy.

Wierzytelność pieniężna i niepieniężna

Warto pamiętać, że istnieją nie tylko wierzytelności pieniężne, lecz także niepieniężne. Wierzytelności dzieli się także na wymagalne i niewymagalne. Ponadto mamy także do czynienia z wierzytelnościami zabezpieczonymi, jak i niezabezpieczonymi. Jeśli z jakiegoś powodu dłużnik nie spłaci długu, w przypadku wierzytelności zabezpieczonej wierzyciel ma szansę otrzymać ekwiwalent długu. Dobrym przykładem jest hipoteka przy kredycie hipotecznym udzielanym przez bank. W przypadku niezabezpieczonej wierzytelności wierzyciel nie otrzymuje takiej ochrony. Należy również pamiętać, iż większość wierzytelności ulega przedawnieniu po określonym czasie.


Odzyskaj kontrolę nad finansami

Masz pytanie? Zadzwoń

71 790 21 21

Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem czata