Kiedy należy się zwrot zaliczki za niewykonaną usługę

Czy konsumentom przysługuje zwrot zaliczki za niewykonaną usługę? Kiedy mamy do czynienia z zaliczką, a kiedy z zadatkiem? Co zrobić, jeśli wykonawca nie realizuje usługi zgodnie z umową?

Co rozumiemy pod pojęciem zaliczki

Z pojęciem zaliczki spotykamy się najczęściej wtedy, gdy korzystamy z usług wymagających większych nakładów finansowych. Wykonawca usługi przed rozpoczęciem jej świadczenia chce zyskać pewność, że zleceniodawca nie zrezygnuje w momencie, gdy ten rozpocznie swoje działania. Zaliczka stanowi rodzaj zabezpieczenia dla wykonawcy.

Zaliczka może być częścią umowy przedwstępnej, która poprzedza zawarcie właściwej umowy w późniejszym czasie. I choć pojęcie zaliczki nie jest dokładnie zdefiniowane przez prawo, to wiemy, że zaliczką są przeważnie środki pieniężne wnoszone przez jedną stronę na rzecz drugiej. Wpłacone pieniądze stanowią część zapłaty za wykonywaną usługę.

Zaliczka to nie zadatek

Zaliczka a zadatek – zdarza się, że pojęć tych używamy zamiennie. Tymczasem trzeba wiedzieć, że nie są to synonimy. Między zadatkiem a zaliczką istnieją pewne wyraźne różnice, choć oba terminy dotyczą formy przedpłaty za wykonywaną usługę. Również w przypadku sfinalizowania usługi zarówno zadatek, jak i zaliczka wchodzą w skład zapłaty za realizację zobowiązania. Na czym więc polega różnica?

W przypadku, gdy umowa z różnych przyczyn nie zostanie wykonana, zaliczka powinna zostać zwrócona zleceniodawcy. Zadatek z kolei może zostać zwrócony bądź zatrzymany w przypadku niewywiązania się z umowy. Dokładne zasady postępowania w tej sytuacji określa artykuł 394. kodeksu cywilnego.

Kiedy zadatek może zostać zatrzymany przez wykonawcę? Przede wszystkim wtedy, gdy za niewywiązanie się z umowy odpowiada zleceniodawca. Jednak kiedy odpowiedzialność za niewykonanie usługi ponosi wykonawca, wówczas zleceniodawca otrzymuje prawo do otrzymania dwukrotności wniesionego zadatku. Najpierw jednak należy złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Czy zaliczkę można odzyskać? Jak to zrobić?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca. Zaliczkę można odzyskać. Nie ma też znaczenia, która strona odpowiada za rozwiązanie umowy. Zleceniodawca powinien móc otrzymać wpłaconą zaliczkę w pełnej wysokości. Na taką ewentualność dobrze jest się zabezpieczyć, umieszczając odpowiedni zapis w umowie i podając numer konta, na które środki zostaną zwrócone.

Dlaczego warto dopilnować tego, aby informacja o zwrocie zaliczki znalazła się w umowie? Przede wszystkim z uwagi na fakt, że brak stosownej informacji może skutkować niejasnościami, czy chodzi faktycznie o zaliczkę, czy może zadatek. Jeśli kupujemy samochód bądź mieszkanie, dokładnie zapoznajmy się z umową i sprawdźmy, czy kontrakt zawiera wzmiankę o zwrocie zaliczki. Jeśli nie, wpłacona kwota może zostać potraktowana jako zadatek. Wtedy w przypadku niedotrzymania przez nas warunków umowy przedwstępnej, możemy stracić wpłacone środki.

mężczyzna sprawdza w telefonie zapisy umowy dotyczące zaliczki

Nie tylko zwrot zaliczki za niewykonaną usługę, ale i odszkodowanie

Powiedzieliśmy, że zaliczka podlega zwrotowi. Może się stać tak, że zleceniodawca odstąpił od umowy już po rozpoczęciu świadczenia usługi przez wykonawcę. Jeśli poniósł on wydatki na realizację zlecenia, wówczas może wysunąć roszczenie odszkodowawcze. Jego wartość może przewyższać wysokość wniesionej zaliczki.

Również zleceniodawca może ubiegać się o odszkodowanie. Może stać się tak wtedy, gdy z powodu niewykonania usługi bądź opóźnienia jej realizacji, zleceniodawca poniósł szkodę. Jej powstanie należy jednak udowodnić, jak również wskazać sposób, w jaki należy ją przeliczyć na środki finansowe. Aby uniknąć zawiłości wynikających z takiego ryzyka, należy umieścić w umowie zapis o karach umownych.


Odzyskaj kontrolę nad finansami

Masz pytanie? Zadzwoń

71 790 21 21

Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem czata